Korupportalen

generalforsamling i Aktiv korup

Korup den 26. februar 2019

GENERALFORSAMLING I AKTIV KORUP

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

mandag den 18. marts 2019 klokken 19.00

i HUSET, Præstevej 2, 5210 Odense NV.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning, herunder orientering om kommende aktiviteter
  3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse:

På valg er kassereren Bente Petersen. (modtager genvalg)

På valg er bestyrelsesmedlem Birthe Henriksen. (modtager genvalg)

På valg er bestyrelsessuppleant Tina Amstrup Jensen. (modtager genvalg)

  1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. På valg er revisorsuppleant Arne Jensen (modtager genvalg)
  2. Eventuelt

Forslag skal være formanden Bitten Sigvardt i hænde senest søndag den 10. marts 2019 på sigvardt@kalnet.dk

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

Foreningens vedtægter kan ses på www.korupportalen.dk, hvor der er link til Aktiv Korup.

På vegne af Aktiv Korup

Bitten Sigvardt, formand